Αίτηση για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου

9.-(1) Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου υποβάλλεται αίτηση στην Αρμόδια Αρχή στον τύπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς και εξετάζεται από αυτήν με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13.

(2) Η αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, τη διεύθυνση και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών σε περίπτωση φυσικού προσώπου και, την επωνυμία, τη χώρα σύστασης, την έδρα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τα ονόματα των μετόχων, των διευθυντών και του γραμματέα, σε περίπτωση ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών νομικού προσώπου, μαζί με πιστό αντίγραφο εγγραφής του νομικού προσώπου εκδιδόμενο από την οικεία αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας.

(β) την επωνυμία του ιδιωτικού φροντιστηρίου με πιστό αντίγραφο εγγραφής της επωνυμίας εκδιδόμενο από την οικεία αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή της χώρας σύστασης.

(γ) την έδρα και τη διεύθυνση του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(δ) τα ακόλουθα στοιχεία κτιριολογικής υποδομής:

(i) πολεοδομική άδεια για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(ii) άδεια οικοδομής για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(iii) πιστοποιητικό έγκρισης ή αίτηση προς την οικεία αρμόδια αρχή όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού φροντιστηρίου:

Νοείται ότι το πιστοποιητικό έγκρισης δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(iv) πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την οικεία αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικά, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο:

Νοείται περαιτέρω ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου, καθώς και οι άλλες εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός του πληρούν τους όρους που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(ε) το ονοματεπώνυμο, τα προσόντα και την προϋπηρεσία του προτεινόμενου διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού του ιδιωτικού φροντιστηρίου, ως ακολούθως:

(i) πιστοποιητικό γέννησης.

(ii) πιστοποιητικό γυμνασιακών/λυκειακών σπουδών.

(iii) πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.

(iv) πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. ή βεβαίωση καταχώρισης στον κατάλογο διοριστέων/διορισίμων του κλάδου σπουδών από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

(v) βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, για άρρενες.

(vi) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι ο διευθυντής ή το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου:

Νοείται ότι τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο και στις περιπτώσεις που οι αιτητές είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διοριστέων/διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, υποβάλλουν σε πρωτότυπο μόνο το πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι ο διευθυντής ή το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου. .

(ζ) κατάλογο με τα φροντιστηριακά μαθήματα:

Νοείται ότι για κάθε μάθημα γίνεται αναφορά στο γενικό σκοπό του και στους ειδικούς στόχους του, στο περιεχόμενό του, στον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας ανά ηλικία και επίπεδο, στη μεθοδολογία και αξιολόγησή του όπως και στα διδακτικά εγχειρίδια ενώ όταν πρόκειται για μάθημα που διδάσκεται στα δημόσια σχολεία υποβάλλεται γραπτή δέσμευση για εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου.

(η) δείγμα απόδειξης με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις αποδείξεις εισπράξεως διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων.

(θ) τον αριθμό της φορολογικής ταυτότητας και του μητρώου κοινωνικών ασφαλίσεων του εργοδότη:

(ι) κατάλογο διδάκτρων για τα μαθήματα που διδάσκονται.

(3) Η Αρμόδια Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενημερώνει τον αιτητή ότι έχει παραλάβει την αίτησή του και σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής τον καλεί γραπτώς να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία.

(4) Η Αρμόδια Αρχή, αποφασίζει επί της αιτήσεως σύμφωνα με τα πιο πάνω εντός δέκα (10) μηνών από την ολοκληρωμένη υποβολή της, και σε περίπτωση που αυτή πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου την εγκρίνει και την καταχωρίζει στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και ακολούθως εκδίδει πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6) δύναται να επιτρέψει προσωρινά τη λειτουργία ορισμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φροντιστηρίων, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2)(δ) για χρονική περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους σαράντα οκτώ (48) μήνες μέχρι την πλήρη συμμόρφωση των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, εφόσον όμως πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Η προσβασιμότητα στο χώρο διδασκαλίας, ο οποίος θα τύχει εκ των προτέρων επιθεώρησης από κλιμάκιο λειτουργών του Υπουργείου, το οποίο θα ετοιμάσει έκθεση επιθεώρησης, με την οποία θα πρέπει να συμμορφωθεί ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(ii) η κατάθεση αίτησης στην οικεία αρμόδια αρχή για πολεοδομική άδεια για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού φροντιστηρίου. και

(iii) η κατάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την οικεία αρμόδια αρχή για ιδιωτικό φροντιστήριο στο Υπουργείο:

Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω πρόνοιες της πρώτης επιφύλαξης παύουν να ισχύουν μετά την πάροδο των σαράντα οκτώ (48) μηνών από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι μετά την πάροδο της πιο πάνω χρονικής περιόδου των σαράντα οκτώ (48) μηνών, εάν δεν υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου (2)(δ) δεν δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) πριν την έγκριση της αίτησης, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή γραπτώς αιτιολογημένη δήλωση για τις αλλαγές αυτές και η Αρμόδια Αρχή εάν ικανοποιηθεί ότι οι αλλαγές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που παρόντος Νόμου εγκρίνει αυτές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους και ακολούθως καταχωρίζει το ιδιωτικό φροντιστήριο στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό με ανάλογη παράταση της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (4).

(6) Τηρουμένων των επιφυλάξεων του εδαφίου (4), κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο δε λειτουργεί πριν από την έκδοση του αναφερόμενου πιο πάνω πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(7) Για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος ιδιωτικού φροντιστηρίου υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση, η οποία περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.