Διαμόρφωση κυβερνητικής πολιτικής

32.(1) Πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής και σχετίζονται με -

(α) Υπουργική επικοινωνία που αφορά τη διαμόρφωση κυβερνητικής πολιτικής, ή

(β) την παροχή συμβουλών από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε αίτηση για την παροχή τέτοιων συμβουλών σε σχέση με τη διαμόρφωση κυβερνητικής πολιτικής,

είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει σε σχέση με πληροφορίες που είναι εξαιρούμενες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «υπουργική επικοινωνία» σημαίνει οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης ή μεταξύ υπουργού και δημοσίου υπαλλήλου και περιλαμβάνει τις διαδικασίες του Υπουργικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής αυτού.