Ασφάλεια και υγεία

33.(1) Πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θέτει, ή πιθανό να θέσει, σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, κατά την εύλογη κρίση αρμόδιου προσώπου, αυτή η επιβεβαίωση ή άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών.