Πληροφορίες που δόθηκαν υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ή του επαγγελματικού απορρήτου - Εμπορικά συμφέροντα

34.(1) Πληροφορίες είναι εξαιρούμενες πληροφορίες, αν -

(α) Αποκτήθηκαν από τη δημόσια αρχή από τρίτο πρόσωπο, συμπεριλαμβανόμενης άλλης δημόσιας αρχής, υπό τον όρο τήρησης της εμπιστευτικότητας και ή της εχεμύθειας ή του επαγγελματικού απορρήτου από τη δημόσια αρχή που τις παραλαμβάνει, και

(β) η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών στο κοινό, εκτός του πλαισίου των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από τη δημόσια αρχή που τις κατέχει θα συνιστούσε παραβίαση όρου της εμπιστευτικότητας και/ή της εχεμύθειας ή του επαγγελματικού απορρήτου.

(2) Πληροφορίες η αποκάλυψη των οποίων παραβλάπτει ή δυνατό να παραβλάψει εμπορικό μυστικό ή εμπορικά συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανόμενης της δημόσιας αρχής που τις έχει στην κατοχή της, είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(3) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα συνιστούσε παράβαση του όρου της εμπιστευτικότητας κα/ή της εχεμύθειας και/ή του επαγγελματικού απορρήτου και/ή του εμπορικού μυστικού ή των εμπορικών συμφερόντων.