Επίτροπος Πληροφοριών

35. Τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Επίτροπο Πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ασκούνται από τον εκάστοτε Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και ο οποίος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ονομάζεται «Επίτροπος Πληροφοριών».