Προσόντα, κωλύματα και υποχρεώσεις Επιτρόπου

36. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου όσον αφορά τα προσόντα, τα κωλύματα και τις υποχρεώσεις του Επιτρόπου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 18, των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 19, του άρθρου 20 και του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.