Βουλή των Αντιπροσώπων

31.(1) Πληροφορίες είναι εξαιρούμενες πληροφορίες αν η εξαίρεσή τους από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 είναι αναγκαία, καθότι η αποκάλυψή τους παραβλάπτει ή δυνατό να παραβλάψει την ομαλή άσκηση των αρμοδιοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών.

(3) Πιστοποιητικό το οποίο φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και το οποίο πιστοποιεί ότι η εξαίρεση από τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 είναι ή ήταν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αναγκαία καθότι η αποκάλυψή τους παραβλάπτει ή δυνατόν να παραβλάψει την ομαλή άσκηση των αρμοδιοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελεί ικανοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για το γεγονός αυτό.