Αρμοδιότητες ελέγχου

30.(1)Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή έχει αρμοδιότητες σε σχέση με -

(α) Τον έλεγχο των λογαριασμών άλλων δημόσιων αρχών, ή

(β) την εξέταση της οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας με την οποία άλλες δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν τους πόρους τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής στην οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο είναι εξαιρούμενες πληροφορίες, αν η αποκάλυψή τους παραβλάπτει ή δυνατό να παραβλάψει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας αρχής σε σχέση με τους αναφερόμενους στο εδάφιο (1) τομείς.

(3) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών.