Δικαστικά Αρχεία

29.(1) Πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής αποκλειστικά και μόνο επειδή περιλαμβάνονται σε -

(α) Έγγραφο το οποίο είναι αρχειοθετημένο σε δικαστικό αρχείο ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο δικαστηρίου για σκοπούς συγκεκριμένης διαδικασίας·

(β) έγγραφο το οποίο έχει επιδοθεί από ή προς δημόσια αρχή για σκοπούς συγκεκριμένης διαδικασίας· ή

(γ) έγγραφο το οποίο έχει δημιουργηθεί από -

(i) Δικαστήριο, ή

(ii) υπάλληλο των υπηρεσιών της δικαστικής εξουσίας στο πλαίσιο άσκησης υπηρεσιακών του καθηκόντων,

για σκοπούς συγκεκριμένης διαδικασίας,

είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής αποκλειστικά και μόνο επειδή περιλαμβάνονται σε -

(α) Έγγραφο το οποίο είναι υπό τον έλεγχο προσώπου που διεξάγει έρευνα ή διαιτησία, για σκοπούς της έρευνας ή της διαιτησίας, ή

(β) έγγραφο το οποίο έχει δημιουργηθεί από πρόσωπο που διεξάγει έρευνα ή διαιτησία, για σκοπούς της έρευνας ή της διαιτησίας,

είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(3) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει σε σχέση με πληροφορίες που είναι εξαιρούμενες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«διαιτησία» σημαίνει διαιτησία η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Διαιτησίας Νόμου ή του άρθρου 52 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου.

«διαδικασία» περιλαμβάνει και οποιαδήποτε θανατική ανάκριση ή νεκροψία·

«έρευνα» σημαίνει οποιαδήποτε έρευνα ή ακρόαση διενεργείται δυνάμει οποιασδήποτε νομοθετικής διατάξης.