Εφαρμογή εκτελεστικών εξουσιών κατοχυρωμένων διά νόμου

28.(1) Πληροφορίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην προβλεπόμενη στο άρθρο 27 εξαίρεση και η αποκάλυψη των οποίων, κατά την άσκηση εκτελεστικών εξουσιών δημόσιας αρχής δυνάμει νόμου, παραβλάπτει ή δυνατό να παραβλάψει -

(α) Την πρόληψη ή εξιχνίαση εγκλημάτων,

(β) τη σύλληψη υπόπτων ή παραβατών ή την ποινική δίωξη υπόπτων,

(γ) την απονομή της δικαιοσύνης,

(δ) τον υπολογισμό ή τη συλλογή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους ή παρόμοιας φύσεως επιβάρυνσης,

(ε) τη διενέργεια ελέγχων μετανάστευσης,

(στ) τη διατήρηση της ασφάλειας και τάξης σε φυλακές ή σ’ άλλα ιδρύματα όπου κρατούνται νόμιμα πρόσωπα,

(ζ) την άσκηση από οποιαδήποτε δημόσια αρχή των αρμοδιοτήτων της για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), ή

(η) οποιαδήποτε αστική διαδικασία εναντίον ή εκ μέρους της δημόσιας αρχής, η οποία προκύπτει από ανάκριση ή έρευνα που διεξάγεται για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) δυνάμει εξουσιών ή διακριτικής ευχέρειας που παρέχονται στην εν λόγω δημόσια αρχή από οποιαδήποτε νομοθεσία,

είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Οι σκοποί για τους οποίους εφαρμόζονται οι παράγραφοι (ζ) και (η) του εδαφίου (1) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Διαπίστωση κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει συμμορφωθεί με τη νομοθεσία ή έχει ευθύνη για ανάρμοστη συμπεριφορά·

(β) διαπίστωση κατά πόσο συμπεριφορά οποιουδήποτε προσώπου δικαιολογεί την παραπομπή του σε πειθαρχική διαδικασία·

(γ) διακρίβωση των αιτιών δυστυχήματος.

(3) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών.