Έρευνες και διαδικασίες που διεξάγονται από δημόσιες αρχές

27.(1) Πληροφορίες τις οποίες δημόσια αρχή κατέχει ή κατείχε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο -

(α) Οποιασδήποτε ανάκρισης ή έρευνας έχει καθήκον ή υποχρέωση να διεξάγει η δημόσια αρχή με σκοπό να διευκρινιστεί κατά πόσο -

(i) πρόσωπο πρέπει να κατηγορηθεί για συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα· ή

(ii) πρόσωπο που έχει κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα είναι ένοχο για τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος,

(β) οποιασδήποτε έρευνας ή ανάκρισης που διεξάγεται από τη δημόσια αρχή υπό περιστάσεις που ίσως οδηγήσουν σε απόφαση εκ μέρους της δημόσιας αρχής να κινήσει ποινική διαδικασία την οποία η εν λόγω αρχή έχει εξουσία να διεξαγάγει· ή

(γ) οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας έχει εξουσία να διεξαγάγει η δημόσια αρχή,

είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Πληροφορίες στην κατοχή δημόσιας αρχής είναι εξαιρούμενες πληροφορίες, αν-

(α)Έχουν αποκτηθεί ή καταγραφεί από τη δημόσια αρχή για σκοπούς των αρμοδιοτήτων της που αφορούν-

(i) Ανακρίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1),

(ii) ποινικές διαδικασίες που έχει εξουσία να διεξαγάγει η δημόσια αρχή,

(iii) ανακρίσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), οι οποίες διεξάγονται από τη δημόσια αρχή για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 28 δυνάμει εξουσιών ή διακριτικής ευχέρειας που παρέχονται στην εν λόγω δημόσια αρχή από οποιαδήποτε νομοθεσία· ή

(iv) αστικές διαδικασίες που διεξάγονται από ή εκ μέρους της δημόσιας αρχής, οι οποίες προκύπτουν από τις πιο πάνω ανακρίσεις, και

(β) σχετίζονται με την απόκτηση πληροφοριών από εμπιστευτικές πηγές.

(3) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει σε σχέση με πληροφορίες που είναι εξαιρούμενες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«ποινική διαδικασία» περιλαμβάνει διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή Στρατιωτικού Δικαστηρίου, όπως προβλέπεται στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο ή στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και Δικονομία·

«ποινικό αδίκημα» περιλαμβάνει αδίκημα ή στρατιωτικό αδίκημα, όπως αυτό ορίζεται σε νόμο της Δημοκρατίας ή στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και Δικονομία.