Οικονομία

26.(1) Πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική, νομισματική και συναλλαγματική πολιτική του κράτους, η αποκάλυψη των οποίων παραβλάπτει ή δυνατό να παραβλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της Δημοκρατίας, είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών.