Διεθνείς Σχέσεις

25.(1) Πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων, παραβλάπτει ή πιθανό να παραβλάψει -

(α) Τις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου κράτους·

(β) τις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας και οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού ή διεθνούς δικαστηρίου·

(γ) τα συμφέροντα της Δημοκρατίας στο εξωτερικό· ή

(δ) την προώθηση ή προστασία, από τη Δημοκρατία, των συμφερόντων της στο εξωτερικό,

είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Πληροφορίες που είναι εμπιστευτικής φύσεως και λήφθηκαν από οποιοδήποτε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία, ή από διεθνή οργανισμό ή από διεθνές δικαστήριο, είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οποιεσδήποτε πληροφορίες λήφθηκαν από κράτος, διεθνή οργανισμό ή διεθνές δικαστήριο είναι εμπιστευτικής φύσεως για το χρονικό διάστημα το οποίο προβλέπουν οι όροι υπό τους οποίους λήφθηκαν οι πληροφορίες ή, υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες λήφθηκαν οι πληροφορίες, για τέτοιο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι εύλογο να αναμένεται από το κράτος, διεθνή οργανισμό ή διεθνές δικαστήριο που τις παρείχε.

(4) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει, αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών-

(α) Παραβλάπτει ή πιθανό να παραβλάψει οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ή

(β) περιλαμβάνει την αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών, είτε έχουν ήδη καταγραφεί είτε όχι, οι οποίες είναι εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες που λήφθηκαν από κράτος άλλο από τη Δημοκρατία ή από διεθνή οργανισμό ή από διεθνές δικαστήριο.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«διεθνές δικαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε διεθνές δικαστήριο το οποίο δεν είναι διεθνής οργανισμός και το οποίο εγκαθιδρύθηκε -

(α) με απόφαση και/ή ψήφισμα διεθνούς οργανισμού του οποίου είναι μέλος η Δημοκρατία, ή

(β) με διεθνή συμφωνία στην οποία είναι μέρος η Δημοκρατία·

«διεθνής οργανισμός» σημαίνει οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό του οποίου τα μέλη περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κράτη ή οποιοδήποτε όργανο τέτοιου οργανισμού, στον οποίο μετέχει ή στο οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος ή με τον οποίο συνεργάζεται η Δημοκρατία.