Άμυνα

24.(1) Πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θα παραβλάψει ή δυνατό να παραβλάψει -

(α) Την άμυνα της Δημοκρατίας, ή

(β) την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας ή οποιωνδήποτε δυνάμεων συνεργάζονται με αυτές ή οποιοδήποτε τμήμα των εν λόγω δυνάμεων,

είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών.