Πληροφορίες που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια

23. (1) Πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22 και η εξαίρεσή τους από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 είναι αναγκαία για σκοπούς προστασίας της εθνικής ασφάλειας, είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

(2) Πιστοποίηση οποιουδήποτε υπουργού ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι οι σχετικές πληροφορίες, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για παροχή, πρέπει να εξαιρεθούν για να προστατευτεί η εθνική ασφάλεια, αποτελεί ικανοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για το γεγονός αυτό:

Νοείται ότι, η εν λόγω πιστοποίηση δύναται να έχει μελλοντική ισχύ και να περιέχει γενική περιγραφή των σχετικών πληροφοριών:

Νοείται περαιτέρω ότι έγγραφο το οποίο παρουσιάζεται ως πιστοποιημένο πιστό αντίγραφο πιστοποίησης από ή εκ μέρους υπουργού ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, γίνεται δεκτό σε οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες ως μαρτυρία της εν λόγω πιστοποίησης.

(3) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών ή θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.