Πληροφορίες που σχετίζονται με ή παρέχονται από σώματα ασφαλείας και κατέχονται από δημόσια αρχή

22. (1) Πληροφορίες που κατέχει δημόσια αρχή είναι εξαιρούμενες πληροφορίες, αν έχουν άμεσα ή έμμεσα δοθεί στην εν λόγω δημόσια αρχή από, ή σχετίζονται με, οποιοδήποτε από τα σώματα που καθορίζονται στο εδάφιο (3).

(2) Πιστοποίηση οποιουδήποτε υπουργού ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι οι πληροφορίες, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για παροχή, έχουν άμεσα ή έμμεσα δοθεί στην εν λόγω δημόσια αρχή από, ή σχετίζονται με, οποιοδήποτε από τα σώματα ή τις υπηρεσίες που καθορίζονται σύμφωνα στο εδάφιο (3), αποτελεί ικανοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για το γεγονός αυτό:

Νοείται ότι έγγραφο το οποίο παρουσιάζεται ως πιστοποιημένο πιστό αντίγραφο πιστοποίησης που εκδόθηκε από ή εκ μέρους υπουργού ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου γίνεται δεκτό σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ως μαρτυρία της εν λόγω πιστοποίησης.

(3) Τα αναφερόμενα στα εδάφια (1) και (2) σώματα ή υπηρεσίες είναι η Αστυνομία, η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών και η Εθνική Φρουρά.

(4) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών.