Πληροφορίες που κατέχει δημόσια αρχή με σκοπό τη δημοσίευσή τους

21.(1) Πληροφορίες θεωρούνται εξαιρούμενες πληροφορίες, αν -

(α) Κατά το χρόνο που υποβλήθηκε η αίτηση για πληροφόρηση, ήδη κατέχονταν από δημόσια αρχή με σκοπό την επικείμενη δημοσίευσή τους·

(β) κατέχονται από δημόσια αρχή με σκοπό τη δημοσίευσή τους από τη δημόσια αρχή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε κάποια μελλοντική καθορισμένη ημερομηνία· και

(γ) είναι εύλογο, υπό τις περιστάσεις, να μην αποκαλυφθούν πριν την επικείμενη δημοσίευσή τους.

(2) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών δεν προκύπτει αν, και στο βαθμό που, αυτή η επιβεβαίωση ή η άρνηση κατοχής πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη των εξαιρουμένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληροφοριών.