Τρόπος παροχής πληροφοριών στον αιτητή

13. (1) Σε περίπτωση που ο αιτητής καθορίσει στην αίτησή του τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να λάβει τις ζητούμενες πληροφορίες, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9, η δημόσια αρχή παρέχει τις πληροφορίες με τον τρόπο αυτό, αν είναι εύλογα πρακτικό υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος παροχής των πληροφοριών με τον εν λόγω τρόπο.

(2) Σε περίπτωση που η δημόσια αρχή αποφασίσει ότι η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών με τον τρόπο που καθόρισε ο αιτητής στην αίτησή του δεν είναι εύλογα πρακτική, ειδοποιεί τον αιτητή για την απόφασή της και για τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση αυτή και παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες με τρόπο ο οποίος είναι εύλογος υπό τις περιστάσεις.