Ειδικές πρόνοιες για μεταφερθέντα δημόσια αρχεία

14.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που αρμόδια αρχή δημόσιου αρχείου λάβει αίτηση για παροχή πληροφοριών, η οποία σχετίζεται με πληροφορίες οι οποίες περιέχονται, ή αν υπήρχαν θα περιέχονταν, σε μεταφερθέν δημόσιο αρχείο, η αρμόδια αρχή δημόσιου αρχείου, εντός της προθεσμίας τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 12, αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης στην υπεύθυνη αρχή για τη λήψη απόφασης.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που -

(α) Η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών αποκλείεται δυνάμει διάταξης που περιλαμβάνεται στο Μέρος ΙΙΙ η οποία δεν είναι απόλυτη εξαίρεση, ή

(β) οι ζητούμενες πληροφορίες είναι εξαιρούμενες δυνάμει διάταξης του Μέρους ΙΙΙ η οποία δεν είναι απόλυτη εξαίρεση.

(3) Η υπεύθυνη αρχή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήψη του αντίγραφου της αίτησης παροχής πληροφοριών, πληροφορεί την αρμόδια αρχή δημόσιου αρχείου για την απόφασή της, που λήφθηκε δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (3) ή (4) του άρθρου 51.