Εξαίρεση όπου το κόστος παροχής πληροφοριών υπερβαίνει το εύλογο κόστος

15. (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8 και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, δημόσια αρχή δεν υποχρεούται να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες στον αιτητή αν, κατά την κρίση της, το κόστος παροχής των εν λόγω πληροφοριών υπερβαίνει το εύλογο κόστος:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών, εκτός αν το κόστος της επιβεβαίωσης από μόνο του υπερβαίνει το εύλογο κόστος.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς στους οποίους να καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Στις περιπτώσεις όπου, δημόσια αρχή λάβει περισσότερες της μίας αίτησης -

(i) Από το ίδιο πρόσωπο· ή

(ii) από διαφορετικά πρόσωπα τα οποία φαίνεται στη δημόσια αρχή ότι ενεργούν σε συνεννόηση ή για σκοπούς εκστρατείας,

το υπολογιζόμενο κόστος για οποιαδήποτε αίτηση παροχής πληροφοριών είναι το συνολικό κόστος παροχής των πληροφοριών που ζητούνται με όλες τις πιο πάνω αιτήσεις·

(β) τα έξοδα που υπολογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού τους· και

(γ) το ύψος του κόστους που λογίζεται ως εύλογο, το οποίο δύναται να είναι διαφορετικό για κάθε δημόσια αρχή.