Επιβολή τελών για παροχή πληροφοριών όπου το κόστος υπερβαίνει το εύλογο κόστος

16. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση των ζητούμενων πληροφοριών στον αιτητή δεν είναι υποχρεωτική δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 και η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών δεν επιβάλλεται από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία, η δημόσια αρχή δύναται να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες επιβάλλοντας τέλος παροχής των ζητούμενων πληροφοριών, το ύψος και η μέθοδος υπολογισμού του οποίου καθορίζεται σε Κανονισμούς:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που σε ειδικό νόμο, περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις αναφορικά με τα τέλη που δύναται να επιβάλει δημόσια αρχή για την παροχή πληροφοριών δυνάμει αυτού, δεν εκδίδονται Κανονισμοί αναφορικά με τις πληροφορίες στις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.