Καθήκον δημόσιας αρχής για παροχή βοήθειας και συμβουλών σε αιτητές

17.(1) Κάθε δημόσια αρχή έχει καθήκον να παρέχει βοήθεια και συμβουλή στο πλαίσιο του ευλόγως δυνατού, σε πρόσωπο που προτίθεται να υποβάλει ή έχει ήδη υποβάλει σ’ αυτήν αίτηση για παροχή πληροφοριών.

(2) Δημόσια αρχή, η οποία σε σχέση με το καθήκον παροχής βοήθειας ή συμβουλής συμμορφώνεται με τον κώδικα πρακτικής που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 39, λογίζεται ότι τηρεί τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.