Απόρριψη αίτησης παροχής πληροφοριών

18. (1) Δημόσια αρχή η οποία, σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση για παροχή πληροφοριών, ισχυρίζεται ότι εφαρμόζεται οποιαδήποτε διάταξη του Μέρους ΙΙΙ αναφορικά με την υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής ή την παροχή πληροφοριών, κοινοποιεί στον αιτητή, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται για την τήρηση των υποχρεώσεών της που προκύπτουν από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 8, ειδοποίηση στην οποία -

(α) Δηλώνει την απόφασή της για απόρριψη της αίτησης·

(β) καταγράφει την εξαίρεση στην οποία στηρίζεται η απόφασή της· και

(γ) καταγράφει τους λόγους για τους οποίους εφαρμόζεται η εξαίρεση.

(2) Σε περίπτωση που -

(α) Αναφορικά με αίτηση για παροχή πληροφοριών και σε σχέση με συγκεκριμένες πληροφορίες, δημόσια αρχή προβάλλει τον ισχυρισμό ότι -

(i) Εφαρμόζεται διάταξη του Μέρους ΙΙΙ η οποία συνδέεται με την υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών και η οποία δεν καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, ή

(ii) οι πληροφορίες είναι εξαιρούμενες πληροφορίες δυνάμει διάταξης του παρόντος Νόμου που δεν περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, και

(β) κατά το χρόνο που η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση κοινοποιείται στον αιτητή, η δημόσια αρχή ή, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 51, η υπεύθυνη αρχή, δεν έχει λάβει απόφαση για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) ή της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 19,

στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση περιλαμβάνεται δήλωση ότι δεν έχει ακόμα ληφθεί η σχετική απόφαση, καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία μέχρι την οποία η δημόσια αρχή ή η υπεύθυνη αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, αναμένει να λάβει την απόφαση.

(3) Σε περίπτωση που δημόσια αρχή, σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση για παροχή πληροφοριών, προβάλλει ισχυρισμό ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) ή της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 19, τότε στην ειδοποίηση που κοινοποιεί στον αιτητή, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ή σε ξεχωριστή ειδοποίηση που κοινοποιείται εντός εύλογου, υπό τις περιστάσεις, χρονικού διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της συγκεκριμένης αίτησης, δηλώνει τους λόγους για τον ισχυρισμό της ότι -

(α) Το δημόσιο συμφέρον ως προς τη διατήρηση της εξαίρεσης της υποχρέωσης επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής των ζητούμενων πληροφοριών, υπερτερεί του δημόσιου συμφέροντος ως προς την αποκάλυψη κατοχής ή όχι των εν λόγω πληροφοριών· ή

(β) το δημόσιο συμφέρον ως προς τη διατήρηση της εξαίρεσης σε σχέση με τις ζητούμενες πληροφορίες υπερτερεί του δημόσιου συμφέροντος της αποκάλυψής τους.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), δημόσια αρχή δεν υποχρεούται να περιλάβει στη σχετική ειδοποίηση δήλωση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (3) αν, ή στην έκταση που, η δήλωση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι οι ίδιες εξαιρούμενες πληροφορίες.

(5) Σε περίπτωση που δημόσια αρχή, σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση για παροχή πληροφοριών, προβάλλει ισχυρισμό ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15, κοινοποιεί στον αιτητή ειδοποίηση στην οποία δηλώνει το γεγονός αυτό, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται για την τήρηση των υποχρεώσεών της που προκύπτουν από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 8.

(6) Σε περίπτωση που δημόσια αρχή, σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση για παροχή πληροφοριών, προβάλλει ισχυρισμό ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 9, κοινοποιεί στον αιτητή ειδοποίηση στην οποία δηλώνει το γεγονός αυτό εντός των προθεσμιών που προβλέπονται για την τήρηση των υποχρεώσεών της που προκύπτουν από το εδάφιο (1) του άρθρου 8, εκτός εάν -

(α) Η δημόσια αρχή κοινοποίησε στον αιτητή ειδοποίηση σε σχέση με προηγούμενη αίτησή του για πληροφόρηση δηλώνοντας ότι προβάλλει τέτοιο ισχυρισμό· και

(β)είναι έκδηλα παράλογο, υπό τις περιστάσεις, να επιβληθεί στη δημόσια αρχή υποχρέωση να κοινοποιήσει περαιτέρω ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε σχέση με την εν λόγω αίτηση.

(7) Ειδοποίηση που κοινοποιείται στον αιτητή δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1), (3), (5) και (6) περιλαμβάνει λεπτομέρειες αναφορικά με -

(α) Οποιαδήποτε διαδικασία παρέχεται από τη δημόσια αρχή για την αντιμετώπιση παραπόνων αναφορικά με το χειρισμό αιτημάτων για παροχή πληροφοριών ή δήλωση ότι δεν παρέχεται τέτοια διαδικασία, και

(β) τη διαδικασία υποβολής παραπόνου στον Επίτροπο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42.