Προθεσμία δημόσιας αρχής να επιληφθεί αίτησης

12.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), δημόσια αρχή που έλαβε αίτηση για παροχή πληροφοριών επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει την αίτηση αυτή εντός χρονικής περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της, εκτός αν προβλέπεται μεγαλύτερη περίοδος σε Κανονισμούς:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κοινοποιούνται στον αιτητή τα καταβλητέα από αυτόν τέλη και τα τέλη αυτά καταβληθούν, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11, η περίοδος μεταξύ της κοινοποίησης και της καταβολής των τελών δεν υπολογίζεται ως μέρος της χρονικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών.

(2) Σε περίπτωση που για τη διαπίστωση εφαρμογής εξαίρεσης που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο χρειάζεται να αποφασιστεί κατά πόσο το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την αποκάλυψη ή όχι των ζητούμενων πληροφοριών, η δημόσια αρχή παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς στους οποίους -

(α) Προβλέπεται ότι η χρονική περίοδος που καθορίζεται στο εδάφιο (1) επεκτείνεται σε περίοδο μέχρι και πενήντα (50) ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης παροχής πληροφοριών·

(β) προβλέπεται διαφορετική προθεσμία ανταπόκρισης σε αίτηση παροχής πληροφοριών σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στους Κανονισμούς·

(γ) παρέχεται διακριτική ευχέρεια στον Επίτροπο να καθορίσει προθεσμία ανταπόκρισης σε αίτηση σε καθορισμένες περιπτώσεις.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ημερομηνία παραλαβής» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια αρχή παρέλαβε την αίτηση για πληροφόρηση ή, σε περίπτωση που ζητήθηκαν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10, την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια αρχή παρέλαβε τις εν λόγω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.