Τέλη

11.(1) Δημόσια αρχή στην οποία υποβάλλεται αίτηση για πληροφόρηση δύναται, εντός της καθοριζόμενης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 12 προθεσμίας να κοινοποιήσει γραπτώς στον αιτητή το ποσό των καταβλητέων από αυτόν τελών για ικανοποίηση της αίτησής του, τα οποία καθορίζονται σε Κανονισμούς ή σε ειδικό νόμο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3).

(2) Σε περίπτωση που δημόσια αρχή κοινοποιεί στον αιτητή τα τέλη που απαιτείται να καταβάλει, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, εκτός αν τα εν λόγω τέλη καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα που η δημόσια αρχή προέβηκε στην πιο πάνω κοινοποίηση.

(3) Η δημόσια αρχή υπολογίζει το ύψος οποιουδήποτε τέλους με βάση Κανονισμούς οι οποίοι δύναται ειδικότερα να προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι -

(α) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται ρητά στους Κανονισμούς·

(β) οποιοδήποτε τέλος που καθορίζεται από δημόσια αρχή δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στους Κανονισμούς ή που υπολογίζεται με βάση τους Κανονισμούς· και

(γ) οποιοδήποτε τέλος υπολογίζεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που σε ειδικό νόμο, περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τα τέλη που δύναται να επιβάλει δημόσια αρχή για την παροχή πληροφοριών δυνάμει αυτού, δεν εκδίδονται Κανονισμοί αναφορικά με τις πληροφορίες στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω νόμου.