Διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αίτηση

10. Σε περίπτωση που δημόσια αρχή εύλογα κρίνει ότι χρειάζεται διευκρινήσεις ή πληροφορίες πρόσθετες από αυτές που περιλαμβάνονται στην αίτηση, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ζητούμενων με την αίτηση πληροφοριών και ενημερώσει σχετικά τον αιτητή, αυτή απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που της επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8 μέχρι να λάβει τις διευκρινήσεις ή πληροφορίες που χρειάζεται.