Αίτηση για παροχή πληροφοριών

9.(1) Αίτηση για παροχή πληροφοριών προς δημόσια αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υποβάλλεται σε γραπτή μορφή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το όνομα του αιτητή,

(β) τη διεύθυνση επικοινωνίας του αιτητή, και

(γ) περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται:

Νοείται ότι αίτηση που υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θεωρείται ότι είναι σε γραπτή μορφή, εάν είναι ευανάγνωστη και δύναται να χρησιμοποιηθεί για μετέπειτα αναφορά.

(2) Ο αιτητής δύναται να περιλάβει στην αίτησή του δήλωση προτίμησης για ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους παροχής των ζητούμενων πληροφοριών:

(α) Αντίγραφο των πληροφοριών σε έντυπη μορφή ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή είναι αποδεκτή από τον αιτητή·

(β) παροχή εύλογης δυνατότητας στον αιτητή για πρόσβαση στο αρχείο που περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες· και

(γ) σύνοψη ή περίληψη των πληροφοριών σε έντυπη μορφή ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή είναι αποδεκτή από τον αιτητή.

(3) Αν μια αίτηση είναι καταχρηστική ή έκδηλα παράλογη ή αν η δημόσια αρχή έχει προηγουμένως επιληφθεί και/ή έχει ικανοποιήσει αίτηση που υπέβαλε πρόσωπο, το οποίο ακολούθως υποβάλλει πανομοιότυπη ή ουσιαστικά παρόμοια αίτηση πριν την έλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την προηγούμενη αίτησή του, η δημόσια αρχή δεν έχει υποχρέωση να επιληφθεί της μεταγενέστερης αίτησης.