Έκδοση Κανονισμών

54.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί δύνανται, μεταξύ άλλων, να προνοούν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό των πληρωτέων τελών,

(β) την προθεσμία δημόσιας αρχής να επιληφθεί αίτησης, και

(γ) τον καθορισμό του κόστους παροχής πληροφοριών που λογίζεται ως εύλογο κόστος και τον τρόπο υπολογισμού του.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απόφασή της, δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε αυτοί, αμέσως μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών, στο σύνολό τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί από αυτήν και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.