Αδικήματα και ποινές

53.(1) Σε περίπτωση που -

(α) Υποβλήθηκε αίτηση για παροχή πληροφοριών σε δημόσια αρχή· και

(β) ο αιτητής θα είχε δικαίωμα πρόσβασης στις ζητούμενες πληροφορίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος αν τροποποιεί, παραποιεί, διαγράφει, καταστρέφει ή αποκρύπτει αρχείο που κατέχει η δημόσια αρχή, με σκοπό την παρεμπόδιση της αποκάλυψης από τη δημόσια αρχή μέρους ή όλων των ζητούμενων πληροφοριών, στις οποίες ο αιτητής θα είχε δικαίωμα πρόσβασης, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, αν -

(α) Σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει πρόσωπο κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(β) παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει άλλο πρόσωπο που εισήλθε σε υποστατικό μαζί με εξουσιοδοτημένο από τον Επίτροπο λειτουργό, σύμ¬φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 41, για να του παρέχει συνδρομή,

(γ) στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41, εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που έχει πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο,

και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.