Δυσφήμιση

52. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από δημόσια αρχή σε αιτητή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, δόθηκαν στη δημόσια αρχή από τρίτο πρόσωπο, η δημόσια αρχή απαλλάσσεται από οποιαδήποτε νομική ευθύνη σε σχέση με δημοσιοποίηση στον αιτητή οποιουδήποτε δυσφημιστικού υλικού περιλαμβάνεται στις ζητούμενες πληροφορίες, εκτός εάν η δημοσίευση έγινε κακόπιστα.