Αποφάσεις σχετικά με μεταφερθέντα δημόσια αρχεία που δεν είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από το κοινό

51.(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται ή αν υπήρχαν θα περιέχονταν σε μεταφερθέν δημόσιο αρχείο το οποίο η υπεύθυνη αρχή έχει καθορίσει ως μη ανοιχτό για επιθεώρηση από το κοινό.

(2) Πριν αποφασίσει κατά πόσο πληροφορίες στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν άρθρο –

(α) Εμπίπτουν σε οποιαδήποτε διάταξη του Μέρους ΙΙΙ σχετικά με το καθήκον επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών, ή

(β) είναι εξαιρούμενες πληροφορίες,

η αρμόδια αρχή δημόσιου αρχείου συμβουλεύεται την υπεύθυνη αρχή.

(3) Σε περίπτωση που πληροφορίες στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εμπίπτουν σε εξαίρεση που προβλέπεται σε διάταξη του Μέρους ΙΙΙ σχετικά με το καθήκον επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών, η οποία όμως δεν καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 19 λαμβάνεται από την υπεύθυνη αρχή και όχι από την αρμόδια αρχή δημόσιου αρχείου.

(4) Σε περίπτωση που πληροφορίες στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι εξαιρούμενες πληροφορίες μόνο δυνάμει διάταξης του Μέρους ΙΙΙ, η οποία δεν καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 19 λαμβάνεται από την υπεύθυνη αρχή και όχι από την αρμόδια αρχή δημόσιου αρχείου.

(5) Η υπεύθυνη αρχή πριν λάβει απόφαση δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (3) ή (4) του παρόντος άρθρου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) ή του εδαφίου (4) του άρθρου 19 συμβουλεύεται τον Υπουργό.

(6) Για τους σκοπούς εφαρμογής του καθήκοντος που επιβάλλεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 14 και της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών για συμμόρφωση με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ σε σχέση με πληροφορίες στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η υπεύθυνη αρχή θεωρείται ως δημόσια αρχή για τους σκοπούς των διατάξεων των Μερών IV και V του παρόντος Νόμου, έστω και αν δεν εμπίπτει στον ορισμό του όρου «δημόσια αρχή».