Μη εφαρμογή εξαιρέσεων σε ιστορικά αρχεία που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο

50.(1) Πληροφορίες που περιέχονται σε ιστορικό αρχείο το οποίο φυλάσσεται στο Κρατικό Αρχείο δεν είναι εξαιρούμενες πληροφορίες δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 20 ή 21.

(2) Η εξαίρεση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22 δεν είναι απόλυτη εξαίρεση, όσον αφορά πληροφορίες που περιέχονται σε ιστορικό αρχείο το οποίο φυλάσσεται στο Κρατικό Αρχείο.