Μη εφαρμογή εξαιρέσεων σε ιστορικά αρχεία

49.(1) Πληροφορίες που περιέχονται σε ιστορικό αρχείο δεν είναι εξαιρούμενες πληροφορίες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 27, των άρθρων 29, 30, 32, του εδαφίου (1) του άρθρου 34 μόνο σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο, και του εδαφίου (2) του άρθρου 34.

(2) Συμμόρφωση με την υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών, σε σχέση με πληροφορίες που περιέχονται σε ιστορικό αρχείο, δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρουμένων πληροφοριών όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 34 μόνο σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν επαγγελματικό απόρρητο ή εμπορικό μυστικό ή εμπορικά συμφέροντα.

(3) Πληροφορίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 28 δεν είναι εξαιρούμενες πληροφορίες δυνάμει των εν λόγω διατάξεων μετά το τέλος περιόδου πενήντα (50) ετών από το έτος που αρχίζει αμέσως μετά τη δημιουργία του αρχείου στο οποίο περιλαμβάνονται οι εν λόγω πληροφορίες.

(4) Συμμόρφωση με την υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών σε σχέση με πληροφορίες που περιέχονται σε αρχείο το οποίο έχει συμπληρώσει πενήντα (50) έτη, αρχίζοντας από το αμέσως επόμενο έτος της δημιουργίας του, δεν δύναται να παραβλάψει οποιοδήποτε από τα θέματα που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28.

(5) Προτού δημόσια αρχή απορρίψει αίτηση για παροχή πληροφοριών που περιέχονται σε ιστορικό αρχείο και οι οποίες είναι εξαιρούμενες δυνάμει διατάξεων άλλων από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 19, συμβουλεύεται τον Υπουργό.