Ερμηνεία Μέρους VΙ

48. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους -

«ιστορικό αρχείο» σημαίνει δημόσιο αρχείο το οποίο έχει συμπληρώσει είκοσι (20) έτη από τη δημιουργία του, αρχίζοντας από το αμέσως επόμενο έτος της δημιουργίας του:

Νοείται ότι, όπου αρχεία που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες είναι τοποθετημένα για διοικητικούς σκοπούς σ’ ένα φάκελο ή σ’ άλλη ανάλογη δέσμη, όλα τα αρχεία στο φάκελο ή στη δέσμη έχουν τέτοια μεταχείριση ως εάν να είχαν δημιουργηθεί κατά την ημερομηνία δημιουργίας του πιο πρόσφατου από αυτά αρχείου·

«έτος» σημαίνει ημερολογιακό έτος.