Προσφυγή

47. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44 και του εδαφίου (3) του άρθρου 45, υπόκεινται σε προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.