Επιβολή διοικητικού προστίμου

46.(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί αίτημα για πρόσβαση σε πληροφορίες από αιτητή, ο Επίτροπος, κατά την κρίση του, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε δημόσια αρχή η οποία, ενώ παραλαμβάνει την απόφαση του Επιτρόπου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 44 και 45, δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση των καθορισμένων σε αυτή μέτρων εντός της καθορισθείσας προθεσμίας:

Νοείται ότι πριν την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου όπως καθορίζεται στο παρόν εδάφιο, ο Επίτροπος παρέχει στην δημόσια αρχή προειδοποίηση εξήντα (60) ημερών.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης:

Νοείται ότι το επιβαλλόμενο δυνάμει των πιο πάνω διατάξεων διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(3) Ο Επίτροπος επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου με αιτιολογημένη απόφασή του στην οποία αναφέρεται η παράβαση, αφού προηγουμένως ακούσει ή/και δώσει την ευκαιρία στη δημόσια αρχή ή εκπρόσωπό της να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(4) Κατά την επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντί του από τη δημόσια αρχή ή εκ μέρους της αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής και, σε κάθε περίπτωση, ο Επίτροπος μεριμνά, ώστε να μην επιβάλλεται, για την ίδια πράξη, διοικητικό πρόστιμο αφού επιβληθεί ποινή συνεπεία καταδίκης για τέλεση ποινικού αδικήματος.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Επίτροπο όταν παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από τον Επίτροπο προστίμων, ο Επίτροπος λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.