Δικαίωμα ένστασης

45.(1) Παραπονούμενος στον οποίο κοινοποιήθηκε απόφαση του Επιτρόπου, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), δημόσια αρχή δύναται, αφού της κοινοποιηθεί η απόφαση του Επιτρόπου με την οποία διατάσσεται να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχει, να υποβάλει ένσταση εναντίον αυτής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, ότι δεν καθίσταται εφικτή η συμμόρφωση της δημόσιας αρχής στο καθορισμένο χρονικό διάστημα ή σε οιοδήποτε χρόνο για τεχνικούς λόγους ή για λόγους οικονομικού κόστους ή λόγω του ότι οι αιτούμενες πληροφορίες είναι εξαιρούμενες πληροφορίες ή λόγω του ότι η αποκάλυψη των αιτούμενων πληροφοριών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που απόφαση του Επιτρόπου αφορά πληροφορίες για τις οποίες, δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 51, αποφασίζει η υπεύθυνη αρχή και όχι η αρμόδια αρχή δημόσιου αρχείου, δικαίωμα ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης έχει η υπεύθυνη αρχή.

(3) Στην περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, ο Επίτροπος επανεξετάζει την απόφασή του, εντός είκοσι (20) ημερών και εκδίδει νέα απόφαση:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος δύναται κατά το στάδιο της επανεξέτασης να δώσει την ευκαιρία στα μέρη να ακουστούν, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο.

(4) Πιστοποίηση που υποβάλλεται, στα πλαίσια της διαδικασίας που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, στον Επίτροπο από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 31 ή το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή τον αρμόδιο υπουργό της δημόσιας αρχής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 22 ή του εδαφίου (2) του άρθρου 23, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση ότι η ικανοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος θα έθετε σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και/ή ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εξαιρούμενων πληροφοριών, συνιστά αμάχητο τεκμήριο νόμιμης αιτιολογίας ότι δεν υφίσταται παράλειψη συμμόρφωσης ή υποχρέωση συμμόρφωσης της δημόσιας αρχής προς την απόφαση του Επιτρόπου και είναι δεσμευτική.