Έκδοση απόφασης Επιτρόπου

44.(1) Ο Επίτροπος, αφού εξετάσει το παράπονο που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42, εκδίδει απόφαση η οποία είναι δεσμευτική.

(2) Η απόφαση του Επιτρόπου δυνατό να είναι απορριπτική στην περίπτωση που -

(α) Ο παραπονούμενος δεν έχει εξαντλήσει τις διαδικασίες παραπόνων που προσφέρονται από τη δημόσια αρχή σύμφωνα με τον κώδικα πρακτικής που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 39· ή

(β) υπήρξε μη εύλογη καθυστέρηση στην υποβολή του παραπόνου, ή

(γ) το αίτημα είναι καταχρηστικό ή έκδηλα παράλογο· ή

(δ) προκύπτει από τα γεγονότα της υπόθεσης ότι το αίτημα έχει μεταγενέστερα ανακληθεί ή εγκαταλειφθεί.

(3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίζει ότι δημόσια αρχή-

(α) Δεν έχει παράσχει πληροφορίες ή δεν παρείχε επιβεβαίωση ή άρνηση κατοχής πληροφοριών ενώ όφειλε να το είχε πράξει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8· ή

(β) δεν έχει συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 9, 13 και 19,

στην απόφασή του καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να λάβει η δημόσια αρχή για να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω απαιτήσεις και τη χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα αυτά καθώς και λεπτομέρειες για το δικαίωμα ένστασης που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 45.

(4)Σε περίπτωση που ο Επίτροπος, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37, κρίνει ότι δημόσια αρχή δεν έχει συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του Μέρους ΙΙ, δύναται να εκδώσει απόφαση με την οποία καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να λάβει η δημόσια αρχή για να συμμορφωθεί και τη χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα αυτά, καθώς και λεπτομέρειες για το δικαίωμα ένστασης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 45.