Εξέταση παραπόνων ή αυτεπάγγελτη έρευνα από τον Επίτροπο

43.(1) Ο Επίτροπος, στο πλαίσιο εξέτασης παραπόνου που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42 ή αυτεπάγγελτα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37, δύναται να -

(α) Καλέσει τη δημόσια αρχή να εκθέσει τις απόψεις της και να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων ζητημάτων,

(β) διατάξει τη λήψη προσωρινών μέτρων αναφορικά με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφορίες,

(γ) ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41.

(2) Για το σκοπό που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Επίτροπος δύναται να κοινοποιήσει στη δημόσια αρχή ειδοποίηση παροχής πληροφοριών με την οποία απαιτεί όπως, εντός της χρονικής προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, η δημόσια αρχή κοινοποιήσει στον Επίτροπο, με τον τρόπο και τον τύπο που καθορίζεται στην ειδοποίηση, οποιεσδήποτε πληροφορίες, για να εξακριβώσει συμμόρφωση της δημόσιας αρχής με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ ή με τους κώδικες πρακτικής που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι ο Επίτροπος δύναται να ανακαλέσει ειδοποίηση παροχής πληροφοριών με γραπτή ειδοποίηση στη δημόσια αρχή στην οποία κοινοποιήθηκε η ειδοποίηση παροχής πληροφοριών.