Υποβολή παραπόνου προς τον Επίτροπο

42. Αιτητής δύναται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο, σε καθορισμένο έντυπο, σε περίπτωση που κρίνει ότι αναφορικά με αίτησή του προς δημόσια αρχή για παροχή πληροφοριών, υπήρξε παράβαση των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου και ειδικότερα ότι -

(α) Υπήρξε παράβαση των υποχρεώσεων της δημόσιας αρχής να πληροφορήσει γραπτώς τον αιτητή κατά πόσο κατέχει ή όχι τις πληροφορίες που ζήτησε με την αίτησή του και, σε περίπτωση που η δημόσια αρχή κατέχει τις εν λόγω πληροφορίες και αυτές είναι προσβάσιμες, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8,

(β) υπήρξε άρνηση δημόσιας αρχής να ικανοποιήσει και/ή να επιληφθεί αίτησής του με την αιτιολογία ότι η αίτηση είναι καταχρηστική ή έκδηλα παράλογη ή ότι η δημόσια αρχή έχει προηγουμένως συμμορφωθεί με πανομοιότυπη ή ουσιαστικά παρόμοια αίτηση που υπέβαλε ο αιτητής πριν την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την προηγούμενη αίτησή του, όπως καθορίζεται στο άρθρο 9,

(γ) υπήρξε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10,

(δ) υπήρξε παράβαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 11 διαδικασίας καθορισμού και επιβολής τελών από μέρους της δημόσιας αρχής,

(ε) δεν τηρήθηκαν υποχρεώσεις της δημόσιας αρχής σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας αυτή επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει αίτηση, όπως καθορίζεται στο άρθρο 12,

(στ) υπήρξε απόφαση δημόσιας αρχής ότι η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, με τον τρόπο που καθόρισε ο αιτητής στην αίτησή του, δεν είναι εύλογα πρακτική, όπως καθορίζεται στο άρθρο 13,

(ζ) υπήρξε άρνηση δημόσιας αρχής να ικανοποιήσει και/ή να επιληφθεί αίτησής του, με την αιτιολογία ότι το κόστος παροχής πληροφοριών υπερβαίνει το εύλογο κόστος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 15,

(η) υπήρξε παράβαση του καθήκοντος δημόσιας αρχής για παροχή βοήθειας και συμβουλών σε αιτητή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17,

(θ) δεν τηρήθηκαν οι ακολουθητέες διαδικασίες που αφορούν την απόρριψη αίτησης παροχής πληροφοριών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 18,

(ι) η πιστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 22, του εδαφίου (2) του άρθρου 23 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 31 δεν αναφέρεται πράγματι σε εξαιρούμενες πληροφορίες.