Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

41. Ο Επίτροπος ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπήρξε παράβαση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων δημόσιας αρχής, δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας αποδεικτικό της ιδιότητάς του εφόσον του ζητηθεί, να προβαίνει σε οποιαδήποτε ή όλες τις πιο κάτω ενέργειες:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε υποστατικό δημόσιας αρχής και να διεξάγει έρευνα·

(β) να επιθεωρεί και να κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλο υλικό που βρίσκονται σε υποστατικό δημόσιας αρχής τα οποία ευλόγως δύναται να αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο για την πιο πάνω αναφερόμενη παράβαση·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει, λειτουργεί και ελέγχει οποιοδήποτε εξοπλισμό βρίσκεται σε υποστατικό δημόσιας αρχής στον οποίο ίσως έχουν καταγραφεί πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή της δημόσιας αρχής·

(δ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά που είναι αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο υποστατικό· και

(ε) να απευθύνει ερωτήσεις σε δημόσια αρχή ή οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτείται από δημόσια αρχή ή είναι αξιωματούχος αυτής ή υπόκειται σε οδηγίες δημόσιας αρχής, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετιζόμενες με οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο υποστατικό.