Συστάσεις πρακτικής

40.(1) Ο Επίτροπός, σε περίπτωση που κρίνει ότι η πρακτική δημόσιας αρχής σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν είναι σύμφωνη με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στους κώδικες πρακτικής που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39, δύναται να κοινοποιήσει στη δημόσια αρχή σύσταση, εφεξής καλούμενη «σύσταση πρακτικής», στην οποία καταγράφει τα μέτρα τα οποία, κατά την κρίση του, πρέπει να ληφθούν για να προωθηθεί τέτοια συμμόρφωση.

(2) Σύσταση πρακτικής κοινοποιείται εγγράφως και περιλαμβάνει αναφορά στην πρόνοια του κώδικα πρακτικής με την οποία, κατά την κρίση του Επιτρόπου, δεν συμμορφώνεται η πρακτική της δημόσιας αρχής.