Κώδικες πρακτικής

39.(1) Με σκοπό την παροχή πρακτικής καθοδήγησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν και ειδικότερα σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που παρέχονται σε δημόσιες αρχές δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙ, ο Επίτροπος ετοιμάζει και δημοσιεύει κώδικες πρακτικής, τους οποίους δύναται να αναθεωρεί, να τροποποιεί ή να αποσύρει.

(2) Κώδικες πρακτικής που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να περιλαμβάνουν διαφορετικές πρόνοιες για διαφορετικές δημόσιες αρχές.

(3) Κώδικας πρακτικής που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) περιλαμβάνει πρόνοιες αναφορικά με -

(α) Την παροχή συμβουλών και βοήθειας από δημόσιες αρχές σε πρόσωπα που σκοπεύουν να υποβάλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση παροχής πληροφοριών,

(β) τη διαβίβαση αιτημάτων παροχής πληροφοριών από μία δημόσια αρχή σε άλλη δημόσια αρχή η οποία κατέχει ή δυνατό να κατέχει τις ζητούμενες πληροφορίες,

(γ) τη διαβούλευση με πρόσωπα με τα οποία σχετίζονται οι ζητούμενες πληροφορίες ή πρόσωπα των οποίων τα συμφέροντα πιθανόν να επηρεαστούν από την αποκάλυψη των πληροφοριών,

(δ) τη συμπερίληψη σε συμβάσεις που συνομολογεί δημόσια αρχή όρων που αφορούν την αποκάλυψη πληροφοριών, και

(ε) την ακολουθητέα διαδικασία από δημόσιες αρχές για την αντιμετώπιση παραπόνων αναφορικά με τη διαχείριση αιτημάτων παροχής πληροφοριών από αυτές.