Σχέδια δημοσίευσης και πρότυπα σχέδια δημοσίευσης

38.(1) Ο Επίτροπος εγκρίνει ή απορρίπτει σχέδιο δημοσίευσης που υποβάλλεται σ’ αυτόν από δημόσια αρχή και, σε περίπτωση που απορρίπτει το σχέδιο αυτό, κοινοποιεί στη δημόσια αρχή δήλωση με τους λόγους απόρριψης του σχεδίου:

Νοείται ότι, με την έγκριση σχεδίου δημοσίευσης, ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει χρονική περίοδο για την οποία έχει ισχύ η έγκριση αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Επίτροπος δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει την έγκρισή του παρέχοντας προς τούτο προειδοποίηση στη δημόσια αρχή, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ανάκληση αυτή και κοινοποιώντας στη δημόσια αρχή δήλωση με τους λόγους για τους οποίους ανακάλεσε την έγκρισή του.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να ετοιμάσει πρότυπα σχέδια δημοσίευσης για δημόσιες αρχές ή κατηγορίες δημόσιων αρχών, ή να εγκρίνει για δημόσιες αρχές ή κατηγορίες δημόσιων αρχών πρότυπα σχέδια δημοσίευσης που υποβάλλονται από δημόσιες αρχές και τα οποία κοινοποιούνται στις δημόσιες αρχές, με σκοπό να τις καθοδηγήσουν στην ετοιμασία των σχεδίων δημοσίευσής τους:

Νοείται ότι, αν δημόσια αρχή υιοθετήσει το πρότυπο σχέδιο χωρίς τροποποίησή του δεν απαιτείται περαιτέρω έγκριση του Επιτρόπου, εφόσον το πρότυπο σχέδιο δημοσίευσης παραμένει εγκεκριμένο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δημόσια αρχή υιοθετήσει πρότυπο σχέδιο αφού πρώτα το τροποποιήσει, απαιτείται η έγκριση του Επιτρόπου μόνο όσον αφορά τις τροποποιήσεις αυτές.

(3) Ο Επίτροπος δύναται, με την έγκριση πρότυπου σχεδίου δημοσίευσης, να καθορίσει χρονική περίοδο για την οποία έχει ισχύ η έγκριση αυτή:

Νοείται ότι ο Επίτροπος δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει την έγκρισή του δημοσιεύοντας οποτεδήποτε, με οποιοδήποτε κατά την κρίση του τρόπο ειδοποίηση με την οποία αποσύρει την έγκριση, παρέχοντας τουλάχιστον έξι (6) μήνες προειδοποίηση για την ανάκληση αυτή και κοινοποιώντας τους λόγους για τους οποίους ανακάλεσε την έγκρισή του.

(4) Οι δημόσιες αρχές δύναται να υποβάλλουν στον Επίτροπο πρότυπα σχέδια δημοσίευσης ή τροποποιήσεις σε υπάρχοντα πρότυπα σχέδια δημοσίευσης και, σε περίπτωση απόρριψής τους, ο Επίτροπος κοινοποιεί στην επηρεαζόμενη δημόσια αρχή τους λόγους απόρριψη τους.