Έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου

55. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά τη λήξη περιόδου τριών (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει προγενέστερη των τριών (3) ετών ημερομηνία έναρξης ισχύος για διαφορετικά άρθρα του παρόντος Νόμου.