Έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου

55. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά τη λήξη περιόδου ενός (1) έτους από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει προγενέστερη του ενός (1) έτους ημερομηνία έναρξης ισχύος για διαφορετικά άρθρα του παρόντος Νόμου.