Άδεια πατρότητας

3.–(1) Μισθωτός, η σύζυγος του οποίου γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, έχει δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο (2) συνεχόμενων εβδομάδων μέσα στην περίοδο που αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού ή της υιοθεσίας και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι (16) εβδομάδων:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις των εδαφίων (3Α), (5) και (5Α) του άρθρου 3 του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου η περίοδος εντός της οποίας δύναται να ληφθεί η άδεια πατρότητας διαφοροποιείται ανάλογα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση υιοθεσίας, το χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) εβδομάδων μέσα στο οποίο μπορεί να επιλέξει ο μισθωτός να λάβει την άδεια πατρότητας, καθορίζεται όπως προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.

(2) Κατά τη διάρκεια της άδειας πατρότητας, ο μισθωτός λαμβάνει επίδομα πατρότητας στην έκταση και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εκάστοτε προβλέπει ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος.