Προειδοποίηση για άσκηση του δικαιώματος σε άδεια πατρότητας

4. Μισθωτός σύζυγος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του σε άδεια πατρότητας, υποχρεούται να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, γραπτώς, δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη της άδειας πατρότητας.