Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8∙

«Επιθεωρητής» σημαίνει οποιοδήποτε άτομο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9∙

«εργοδότης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου∙

«μισθωτός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου∙

«παρένθετη μητέρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου∙

«τοκετός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου∙