Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

16. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2017.